1014 - ورزش زورخانه ای مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی زورخانه ذوالفقار سبز

25,000 تومان

ورزش زورخانه ای مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی زورخانه ذوالفقار سبزوار

قرمز


این نوبت ورزش زورخانه ای در ماه رمضان سال 1392 در زورخانه ذوالفقار سبزوار انجام شد .
در این نوبت ورزش مدیریت سردم را استاد فرامرز نجفی تهرانی به عهده داشتند و تنی چند از ورزشکاران مشهد در این نوبت ورزش شرکت داشتند .
این مراسم به دعوت مرحوم سید حسن نقیب زاده از استاد فرامرز نجفی تهرانی و ورزشکاران مشهد صورت پذیرفت .