آموزش ضرب زورخانه - توسط مرشد استاد فرامرز نجفی تهرانی

49,000 تومان

. . بهترین آموزش تصویری در زمینه ضرب نوازی زورخانه ای . اثر استاد مرشدان ایران فرامرز نجفی تهرانی

قرمز


این آموزش به صورت یک حلقه ویدئو سی دی با کیفیت صدا و تصویر بسیار بالا تهیه گردیده است .
سر فصل های آموزشی این بسته آموزشی عبارتند از :
1- ساخت ساز پهوانی
2- طرز صحیح به دامن گرفتن ضرب
3- طرز قرار گرفتن دستها بر روی ساز پهلوانی
4- نواحی پوست ضرب
5- ضربات قوی
6- ضربات ضعیف
7- انواع ریزها
8- جفتی نوازی
9- شمارش و ذکر سنگ پهلوانی
10- آوایش فتح بسم الله
11- میزانهای شنو سرنوازی
12- میزانهای شنو دو شلاقه یا چکشی
13- آوایش در شنو درازکش
14- آوایش در شنو دو شلاقه
15- شمارش نوی پیچ
16- آوایش نرمشهای پهلوانی
17- میزانهای نرمشهای دو حرکتی
18- میزانهای نرمشهای سه حرکتی
19- میزانهای نرمشهای چهار حرکتی
20- آوایش در شنوی شاطری
21- میزانهای گامهای پهلوانی
22- میزانهای دو میل بازی
23- میزانهای سه میل بازی
24- میزانهای چهار میل بازی
25- میزانهای پنج میل بازی
26- میل سنگین
27- میزان های میل تند
28- آوایش میل سنگین
29- آوایش میل تند
30- میزانهای گامهای پهلوانی با میل
31- آوایش پای پهلوانی
32- میزانهای پای میان کوب
33- میزانهای گامهای پای چپ و راست پهلوانی
34- میزانهای پای جفتی
35- میزانهای پای تبریزی
36- میزانهای پای تبریزی اول
37- میزانهای پای دوم تبریزی
38- میزانهای پای سوم تبریزی
39- میزانهای پای یا فتاح
40- میزانهای پای شلنگ تخته
41- میزانهای پای جنگ علی (علیه السلام)
42- میزانهای چرخ چمنی
43- میزانهای چرخ تیز
44- میزانهای چزخ سه پر
45- میزانهای چرخ ترکیبی سه پر و تک پر
46- میزانهای کباده کشی
47- آوایش کباده کشی
48- شمارش در کباده کشی
49- آوایش گل کشتی
50- خطبه پهلوانی